ranking IDO Event
2019
Oct 25 - Oct 27

Results - IDO Grand Prix, Nizhny Novgorod

Country: Russian Federation
City: Nizhny Novgorod
Street: Lvovskaya, 2 b
Hall: Palace of Sports "Severnaya Zvesda"